http://bits.media/news/iota-kriptovalyuta-dlya-interneta-veshchey/