http://cyberleninka.ru/article/n/marketing-vzaimodeystviya-v-informatsionnoy-ekonomike-problemy-i-perspektivy-razvitiya-interneta-veschey