https://skillbox.ru/media/education/bolshaya-dolya-studentov-ne-umeet-iskat-v-internete-informatsiyu-dlya-uchyeby/?fbclid=IwAR2S99HeJj1TTbHenwBRjJFvyGIq8Ztw5bHpLj_H4BPDhxT4YZ3-hPdo1CI

Другими базовыми цифровыми навыками, как оказалось, тоже владеют далеко не все.