http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-podhody-k-analizu-informativnosti-fiziologicheskih-signalov-i-meditsinskih-izobrazheniy-cheloveka-pri-intellektualnoy