http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-zdovoviesberegayuschie-tehnologii-v-obrazovatelnom-protsesse-na-primere-ispolzovaniya-metoda-biologicheskoy-obratnoy