http://cyberleninka.ru/article/n/skenar-biologicheskaya-obratnaya-svyaz-ekspertiza-i-fenomen-follya