http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-bioupravleniya-pri-lechenii-nervno-psihicheskih-zabolevaniy