http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-razlichnyh-tehnik-samoregulyatsii-s-primeneniem-metoda-biologicheskoy-obratnoy-svyazi