http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-igrovogo-bioupravleniya