http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ispolzovaniya-modifitsirovannogo-metoda-nakatani-dlya-biologicheskoy-obratnoy-svyazi-v-lechebno-diagnosticheskom