http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-prolongirovannogo-vliyaniya-bos-treninga-na-psihofiziologicheskiy-status-studentov