http://kpfu.ru/docs/F1427129496/2008_khabutdinovshantalinskiykratkosrochprognoz!50.pdf