https://mel.fm/blog/angelina-fokina/61349-rol-pedagoga-v-glavnykh-teoriyakh-v-pedagogike-21-veka?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=osnovnye-idei-konstruktivizma-uchit

Конструктивизм и коннективизм