https://skillbox.ru/media/education/kogo_kosnyetsya_zakon_o_prosvetitelskoy_deyatelnosti_esli_ego_primut/

Мы разбирались с помощью юристов и поняли, что проще сказать, кого он не коснётся.