http://cyberleninka.ru/article/n/universitet-v-globalnom-mire-obitanie-v-ruinah-ili-novyy-zolotoy-vek